ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-27 23:57:20.0 | ویرایش: 2021-06-28 22:24:52.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 الیگودرز

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 الیگودرز به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور