ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-26 01:47:44.0 | ویرایش: 2021-06-26 01:50:03.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 آق دربند

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 آق دربند به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور