ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-25 23:38:12.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 عباس آباد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 عباس آباد به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
سمنان/ ميامي
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور