ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-25 23:02:46.0 | ویرایش: 2021-06-26 00:18:01.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 آباده طشک

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 آباده طشک به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
آباده   
منطقه جغرافیایی محتوا
فارس/ آباده
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور