ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-23 03:10:43.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسی عملکر د و برنامه هاي سازمان زمین شناسی دانمارك و گرینلند

درگزارش پیش روی شرایط سازمان زمین شناسی دانمارک(GEUS)وبرنامه های کلان و آخرین ساختار سازمانی آنها ارائه می شود. گزارش تهیه شده چکیده ای از شرایط نهاد مورد بررسی است جهت شناخت بیشتر سازمان زمین شناسی دانمارک که میتوان با تارنمای اینترنتی این سازمان به آدرس www.eng.geus.dk مراجعه نمود.