ثبت شده توسط الهام مهربانی | ثبت: 2021-05-17 21:03:06.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش زمین شناسی زمین لرزه 29 فروردین 1400 بندر گناوه در استان بوشهر

زمین لرزه بندر گناوه در استان بوشهر ساعت 11/11 دقیقه ی روز یکشنبه 29 فروردین 1400 زمین لرزه ای با بزرگای 9/5 در مقیاس MN در عمق 10 کیلومتری از سطح رخ داد. خوشبختانه با توجه به اینکه بخش مهلرزه ای زلزله ی اخیر در بخش کوهستانی و خالی از سکنه حادث شده بود و در مناطق مسکونی متاثر از زلزله، تخریب ها بیشتر در سازه های گلی و قدیمی و دیوارهای بلوکی حیاط و باغچه ها، ترک در دیوارها، ریختن لوازم مغازه ها و ... بوده است، تلفات جانی بسیار جزئی و در حدود 5 نفر مصدوم گزارش شده است. گستره ی متاثر از زلزله، بخش وسیعی از شهرستان گناوه در استان بوشهر است که در پهنه ی زاگرس چین خورده و در زیر پهنه فروبار دزفول قرار دارد و گسل پیشانی زاگرس (ZFF) بصورت دسته گسل های راندگی با راستای شمال باختر – جنوب خاور، حدفاصل کوه و دشت به صورت پنهان در شمال دشت گناوه می گذرد. از لحاظ خطر زلزله، این منطقه در مرز پهنه ی لرزه ای با خطر نسبی متوسط تا بالا قرار دارد. زمين لرزه هاي اين مناطق بطور معمول بزرگي کم تا متوسط داشته و كم ژرفايند و بيشتر زمين‌لرزه‌هاي زاگرس در زير رسوبات چين‌خورده رخ می دهد.

منطقه جغرافیایی محتوا
بوشهر/ گناوه
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور