ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-11-23 11:16:45.0 | دسته بندی: مخاطرات

درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ از ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﮔﻮه اي (wedge failure) ﻓﺮوردﻳﻦ 1386، ﮔﺮدﻧﻪ ي ﻫﺰار ﭼﻢ

زﻣﻴن لغـﺰش ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرزي در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻴﻜﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮه ﻫﺎ و دره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺤﻲ، در اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮوﺷﻴﺐ ﺗـﻮده ﻫﺎي زﻣﻴن لغزﺷﻲ ﺑﺰرگ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨد. رویداد زﻣین لغزش ﻓﺮوردﻳﻦ 1386 در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 103 ﺟﺎده ﻛﺮج - ﭼﺎﻟﻮس، در پی بارندگی شدید فروردین ماه و در سنگ آﻫﻚ های رﻳﺰ دانه و ﺑﻪ حجم تقریبی دو ﻫﺰار ﻣﺘﺮ مکعب رخداده است. این زمین لغزش از ﻧﻮع ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﮔﻮه اي (Wedge failure) مﻲ ﺑﺎﺷﺪ. این رویداد موجب رﻳﺰش ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ در جاده و رودﺧﺎﻧﻪ شده، به نحوی که سبب انسداد راه و همچنین آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودخانه را به ﻫﻤﺮاه داشته است. در این گزارش به زمین لغزش گردنه ی هزارچم کیلومتر 103 جاده کرج – چالوس پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ چالوس
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور