ثبت شده توسط ملیحه سادات فاضلی | ثبت: 2020-11-14 10:03:56.0 | ویرایش: 2020-11-14 10:09:39.0 | دسته بندی: گزارشهاي آماري

نگرشی آماری بر وضعیت مواد معدنی در ایران و جایگاه آن در جهان

ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﻮﻫﺰﺍﻳﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ﻭﻗـﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﻫﺰﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪﻩ ﺗـﺎ ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺍﺭﺯﺷـﻤﻨﺪﻱ ﺑـﺎ ﺫﺧﻴـﺮﻩ فراوان در ایران ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﺩ، اما علیرغم برخورداری از ذخایر بالا ﻛـﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ـ میانگین استخراج سالیانه از معادن کشور ﺭﻗـﻢ ناچیزی در حدود ۲۷/۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺫﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ می ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ تا ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آمار داخلی و اسناد بین المللی وضعیت ﺫﺧﺎﻳﺮ و تولیدات ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ مقایسه ﺁﻥ با ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ گردد تا از این رهگذر تصویری از نقاط قوت و ضعف معدنکاری در ایران حاصل آید.

کلمات کلیدی
نویسنده
1ملیحه سادات فاضلی
2ناهید اسدی