ثبت شده توسط الهام مهربانی | ثبت: 2020-10-12 08:54:48.0 | ویرایش: 2020-10-28 18:08:53.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش مطالعات تکمیلی پتانسیل یابی منابع آب کارست در منطقه کلات – خراسان رضوی

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ آﻫﮑﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آب ﻫﺎي ﮐﺎرﺳﺘﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ آﺑﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺤﻼل و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ درون آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ و در آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻊ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ان. ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر در ﻫﻤﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻮاﺳﻄﻪ ي وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود آﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه 1395در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺎوري اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﮐﻼت ﺧﺮاﺳﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان رضوي/ كلات
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور