ثبت شده توسط الهام مهربانی | ثبت: 2020-10-12 08:05:52.0 | ویرایش: 2020-10-28 18:11:30.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش مقدماتی زمین لرزه های منطقه زرند کرمان (مهر و آبان 95)

دﺮ ﺗﻘﺴﯿ ﻤﺎت زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﻧﺪ در اﯾﺎﻟﺖ زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪ ﺑﺮروي رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﯽ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﺎدﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ و ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤ ﯽ و ﺟﻮان از دوران زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﭘﻠﯿﺴﺘﻮﺳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﻰ روﯾﺪاد ﭘﯿﺶ ﻟﺮزه و زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾ ﺦ 29 ﻣﻬﺮﻣﺎه 1395اداره ﮐﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﻧﺪ اﻋﺰام ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي دور ﺳﻨﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي Landsat7 ﺧﻄﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺧﻄﻮارهﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮔﺴﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه زرﻧﺪ ﻧﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪادي ﺧﻄﻮاره دﯾﮕﺮ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎي ﮔﺴﻞ ﮐﻮﻫﺒﻨﺎن و ﮔﺴﻞ زرﻧﺪ ﻧﻮ را دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﻄﻮارهﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ، ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ زرﻧﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
كرمان/ زرند
نویسنده
1حامد درزاده