ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 13:06:07.0 | ویرایش: 2020-09-16 13:06:16.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی فرونشست دشت قزوین با نگاهی ویژه برتصاویر راداری

دشت های کشور در معرض پدیده فرونشست و خطرات وابسته به آن قرار دارند. برداشت بی رویه آب های زیرزمینی علت اصلی فرونشست در دشت های مختلف کشور بوده که سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان متولی طرح بررسی فرونشست، این پدیده را در دشت های ایران از سال 1383 مورد مطالعه قرار داده است.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور