ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 12:58:56.0 | دسته بندی: مخاطرات

مطالعه فرونشست دشت مشهد با استفاده از تداخل سنجی راداری

فرونشست زمین پدیده ای ژئومورفیک است که تحت تاثیر عواملی طبیعی و انسانی رخ می دهد و صدمات ناشی از آن در بسیاری از موارد می تواند فاجعه بار باشد. فرونشست دشت ها بصورت آهسته و تدریجی عمل می کند، عمدتا ماندگار است و عامل این پدیده برداشت بیش از حد مجاز آب و فشرده شدن لایه های رسی و سیلتی میان آبخوان می باشد. دراین صورت حتی اگر سطح ایستابی مجددا بالاتر آید، امکان بازگشت زمین به تراز اولیه خود وجود ندارد.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور