ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 12:42:30.0 | ویرایش: 2020-09-16 15:32:08.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی فرونشست در مسیر باند دوم جاده آیسک – فردوس

بحران فرونشست در بیشتر دشت های ایران تهدیداتی را برای زیرساخت های کشور به وجود آورده است. از جمله راه های موجود و نیز توسعه شبکه آنها. به دنبال تقاضا برای ساخت باند دوم سرایان – فردوس و دیده شدن ترک هایی در دشت گستره، در خواستی برای بررسی دشت از دیدگاه مخاطره فرونشست به وجود آمد. پس از بررسی میدانی مشخص گردید ترک های فرونشستی در گستره وسیعی از دشت آیسک – فردوس وجود دارند که عامل اصلی پدید آورنده فرونشست در این پهنه، فعالیت های کشاورزی و برداشت آب از این دشت و در نزدیکی آیسک و سرند می باشد.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور