ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 12:23:46.0 | ویرایش: 2020-09-16 12:23:50.0 | دسته بندی: مخاطرات

مطالعات دورسنجي فرونشست دشت كاشان

ترك و شکافهايي در دشت کاشان از سال 1370 گزارش شده است که پيامد آن تخريب واحدهاي مسکوني و زمينهاي کشاورزي بوده و عامل اصلي آن برداشت بيرويه آبهاي زيرزميني مي باشد جهت شناخت کامل اين عوارض و جلوگيري از گسترش آنها نياز به پايش زمينهاي تحت نشست در منطقه مورد مطالعه است که اين امر با استفاده از روشهاي مختلف ژئودزي زميني و فضايي امکان پذير ميباشد از آنجايي که هزينه عمليات صحرايي بالا ميباشد استفاده از ژئودزي ماهواره اي در الويت قرار ميگيرد. در سال 1390 اين دشت توسط آقاي مهندس مصلحي در قالب رساله کارشناسي ارشد مورد بررسي قرار گرفت. اين پژوهش به راهنمايي دکتر قاضي فرد، مشاوره دکتر صفايي از دانشگاه اصفهان و اينجانب انجام شد و شامل مطالعات هيدرولوزيکي، ژئوتکنيکي، دورسنجي و بررسيهاي ميداني بر روي تركها و شکافها مي باشد.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور