ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 12:08:21.0 | ویرایش: 2020-09-16 12:54:24.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش مقدماتي بررسي فرونشست دشت ميناب

زمینی که زیستگاه آفریده های حکیمانه خالق تواناست، در چرخه تبدیل انرژی های مختلف کنشها و واکنش های متفاوتی را جهت رسیدن به تعادل دینامیکی از خود بروز می دهد. در این ارتباط فعالیت هایی وجود دارند که سازوکار مخالف هم، این تعادل را برهم میزنند و باعث بروز پدیده های مختلفی همچون نشست زمین می شوند. همه این فرایندها بطور طبیعی در کتاب تاریخ زمین ثبت و ضبط شده اند. اما آنچه را که امروز شاهد هستیم، اگرچه شکل گیری کلیه فرایندها را بصورت قطعی نشان میدهد، ولی فعالیت موجودات زنده بخصوص انسان در مقیاس جهانی تاثیر محسوس و غیرقابل انکاری بر فرآیند های طبیعی داشته و باعث تشدید تغییرات محیطی شده است.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور