ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-13 11:18:08.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش مقدماتي بازديد از فروچاله ها و شكافهاي دشت ابركوه، استان يزد

شهرستان ابر كوه در انتهاي جنوب باختري استان يزد واقع شده است و در شمال شهرستان ابر كوه دشت ابر كوه قرار دارد. اين دشت از نظر وضعيت آب خود دشتي ممنوعه و بحراني شناخته مي گردد. به علت برداشت بي رويه در اين دشت با افت 58 سانتي متر بطور متوسط در سال روبرو هستيم كه با توجه به اين افت فرونشست در سطح دشت محتمل مي باشد. كه دارد. شناخت وضعيت فرونشست دشت (InSAR) شناسايي نرخ فرونشست دشت نياز به مطالعات تداخل سنجي راداري ميتواند در تفسير پديده هاي تشكيل شكافها و فروچاله ها مفيد و كليدي باشد.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور