ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-09 08:05:50.0 | دسته بندی: مخاطرات

تحلیل نرخ فرونشست زمین در گستره جنوب باختری تهران

ناحیه باختری تهران ناحیه ای است که درگیر رخداد فرونشست زمین است. فرونشست زمین در دشت تهران با هر سه روش ترازیابی دقیق، سامانه تعیین موقعیت جهانی و تکنیک تداخل سنجی راداری مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک تداخل سنجی رادای به جهت برداشت دقیق جابه جای های زمین با پوشش وسیع و قدرت تفکیک مکانی بالا، منبع مناسبی برای بررسی حرکات سطح زمین می باشد. با این تکنیک می توان به دقت در حد میلی متر یا سانتی متر برای بررسی حرکات سطح زمین می باشد.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور