ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-09 07:48:10.0 | دسته بندی: مخاطرات

تاریخچه پایش فرو نشست دشت تهران با استفاده از تداخل سنجی راداری

مدت زمان طولانی است که جنوب غربی دشت تهران فرونشست را تجربه می کند و مطالعات زیادی در این خصوص توسط محققین و یا سازمان های مختلف صورت گرفته است که بصورت مقاله و یا گزارش ارایه شده ان. بررسی های جامعی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای شناسایی عوامل موثر در شکل گیری پدیده نشست تهران انجام گرفته است که شامل مطالعات آب زمین شناسی، ژئوفیزیک،تکتونیک، ژئوتکنیک و دورسنجی می باشد. علت اصلی رخداد این پدیده مانند سایر دشت های کشور استخراج بی رویه آب های زیر زمینی می باشد.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور