ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-08 13:05:43.0 | ویرایش: 2021-05-21 22:26:47.0 | دسته بندی: 250k

خلاصه گزارش نقشه 1:250،000 نخیل آب (آبسرد)

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه‏ ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 نخیل آب (آبسرد) به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.

گزارش نقشه 1:250000 نخیل آب (آبسرد)

نقشه 1:250000 آبسرد نشان دهنده زمين شناسي پهنه رسوبی ساختاری شرق ایران می باشد. 

محدوده نقشه بين طول شرقی 58 درجه و 30 دقیقه تا 60 درجه و عرض شمالی 30 تا 31 درجه قرار دارد.

چینه شناسی

قديمي ترين واحد سنگي چهارگوش آب سرد متشكل از مرمر،گنيس، ميكاشيست وآمفيبوليتهاي پركامبرين مي باشد. كنتاكت فوقاني پركامبرين با ژوراسيك ناهمساز مي باشد. رسوبات پركامبرين در مناطق غرب كوه مردار، شرق كوه يلان رخنمون دارد. 

واحد سنگي ژوراسيك داراي سنگ شناختي فيليت، شيبهاي سريسيتي و مسكويتي مي باشد. همبري فوقاني ژوراسيك با كرتاسه به صورت ناهمساز مي باشد. نهشته هاي ژوراسيك در مناطق غرب كوه يلان برونزد دارد. واحد سنگي كرتاسه متشكل از سنگ آهك اوربيتولين دار، گدازه هاي آندزيتي و فيلیش مي باشد. همبري فوقاني كرتاسه به صورت ناهمساز با واحد سنگي پالئوسن- ائوسن مي باشد. رسوبات كرتاسه در مناطق كوه كال چاه شند،كوه چاه شند،كال جلچا،غرب كال كوله اي، جنوب شرق كوه مردار وغرب گسل كوه يلان مي باشد. واحد سنگي پالئوسن-ائوسن در مناطق شرق گسل لوت، شرق گسله كوه يلان،كوه مردار، كال كوله اي وشمال كال چاه شند رخنمون دارد. واحدسنگي اليگوميوسن به صورت ناهمساز بر روي پالئوسن ـ ائوسن قرار گرفته است. واحد سنگي پالئوسن ـ ائوسن تشكيل شده از كنگلومرا همراه با سنگهای ولكانيكي وآهكي، سنگ آهك خاكستري،گدازه هاي داسيت پورفيري، مارن همراه با لايه هاي آهكي نوموليت دار، بازالت اليوين دار، سنگ آهك نوموليت دار، رسوبات فيلیش گونه و ماسه سنگ مي باشد. 

واحد سنگي اليگوميوسن در شرق كوه مردار، غرب كوه سياهكوه و غرب چاه شند برونزد دارد، سنگ شناختي اليگوسن ميوسن شامل كنگلومراي چندسازه با سیمان ماسه اي، تناوب مارن و ماسه سنگ همراه باكنگلومرا و سنگ گچ مي باشد. سازند لوت به صورت ناهمساز بر روي اليگوميوسن قرار گرفته است. 

سازند لوت شامل شده از نهشته هاي دانه ريز اسليت و كمي رس گچ دار، اين سازند به سن پليوسن مي باشد. همبري فوقاني سازند لوت با واحد سنگي كواترنر به صورت ناهمساز مي باشد. رسوبات سازند لوت در مناطق غرب گسل لوت، شرق گسل كهورك و جنوب چاه شند رخنمون دارد. 

نهشته های كواترنر متشكل شده از پادگانه هاي قديمي، نهشته هاي دشت، رس كفه نمكدار، تلماسه هاي بادي و نهشته هاي سيلابي كال مي باشد. رخنمون فراوان در اطراف آب سرد وجود دارد. 

چهارگوش آب سرد داراي سنگهاي آذرين نفوذي، واحد دگرگون شده و مجموعه افيوليتي مي باشد. سنگهاي آذرين نفوذي تشكيل شده از: منطقه دگرساني گرمابي، سنگهاي ولكانيكي دگرگون شده، گرانيت، گرانوديوريت، گرانيت، گرانوديوريت و مونزونيت مي¬باشد. سنگهاي آذرين نفوذي در مناطق شمال شرق گسل لوت و شرق كوه مردار برونزد دارد. 

واحد دگرگون شده متشكل از سنگهاي ولكانيكي دگرگون شده (ميكاشيست، اپيدوت) و سنگهاي رسوبي با دگرگوني درجه پايين (مرمر، سريسيت، فيليت) مي باشد. واحد دگرگون شده درمناطق كوه سياهكوه، شمال چاه شند رخنمون دارد. گدازه هاي بالشي اندزيتي، آندزيت بازالتي با آهكهاي پلاژيك، راديولاريت، سنگهاي افيوليتي و ليستونيت مجموعه افيوليتي را تشكيل مي دهد كه در مناطق جنوب كوه سياه كوه و شرق كوه كال چاه شند رخنمون دارد.

 

منطقه جغرافیایی محتوا
كرمان/ بم
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور