ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-08 12:20:18.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در جنوب غرب استان تهران مطالعه ژئوتکنیک در گستره دشت جنوب غربی تهران

آنچه در این نوشتار آمده استف گزارش نهایی عملیات حفاری انجام شده در رابطه با بررسی پروژه بررسی فرونشست جنوب غرب تهرن می باشد. برداشت بی رویه و بدوت نظارت از آب های زیر زمینی این ناحیه در سال های اخیر باعث ایجاد افت شدید آب و درنتیجه نشست زمین گردیده است. نشست های حاصله طی تصاویر ماهواره ای که در سال های اخیر از این محدوده اخذ شده است به خوبی چنین روندی را نشان می دهد. این شواهد با رخداد ترک ها در برخی سازه های موجود در دشت مود مطالعه به خوبی حمایت می شود.