ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-08 12:17:33.0 | ویرایش: 2020-09-08 17:29:08.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش فروریزش های خیابان پیامبر و کیانشهر تهران

آبرفت تهران دارای توالی هایی از خاک های دانه درشت و دانه ریز در مسیر شمال به جنوب می باشد.انجام فعالیت های عمرانی و کندوکاو در چنین شرایطی نیاز به بررسی های موشکافانه ی زمین شناسی مهندس و ژئوتکنیک دارد. با توجه به ریزش های اخیر در تونل متروی خط 6 تهران در خیابان پیامبر و همچنین ریزش سگمنت های بتنی در ایستگاه خط 6 متروی کیانشهر نیاز است بر بررسی همگی موارد علمی و ایمنی، بهترین روش با کمترین خطر انتخاب شود.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور