ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-07 12:49:40.0 | ویرایش: 2020-09-07 12:49:43.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان تهران گزارش آب زمین شناسی – جلد اول – دشت ورامین

دشت ورامین از دیدگاه موقعیت جغرافیایی در منطقه خشک تا نیمه خشک قرار گرفته که میزان متوسط سالیانه ریزش های جوی آن از 150 میلیمتر کمتر است. این دشت بدلیل دارا بودن پهنه هائی وسیع از زمین های مسکونی، کشاورزی و صنعتی از جنبه های مختلف بویژه اقتصادی و اجتماعی جزو مهمترین دشت های ایران محسوب می گردد.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور