ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-06 13:37:42.0 | ویرایش: 2020-09-06 13:37:48.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان تهران گزارش اب زمین شناسی جلد دوم – دشت هشتگرد

افزایش سریع جمعیت و ضرورت ایجاد اشتغال در بخش های مختلف از یک طرف و عدم وجود جریان های سطحی دائم و حتی موقت قابل بهره برداری موجب گردیده تا بهره برداری از آبهای زیرزمینی که تا قبل از سال 1350 منحصرا توسط قنات ها صورت می گرفته به سرعت بم سمت حفر چاه های کم عمق و عمیق و استفاده از موتورپمپ سوق داده شود. توسعه کنترل نشده در این آبخوان، افت سطح آب زیرزمینی و استمرار سالانه آنرا به همراه داشته است.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور