ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-06 11:26:58.0 | ویرایش: 2021-05-19 00:46:35.0 | دسته بندی: 250k

خلاصه گزارش نقشه 1:250،000 میانه

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 میانه به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.

گزارش نقشه 1:250000 میانه

نقشه 1:250000 میانه نشان دهنده زمين شناسي پهنه رسوبی ساختاری البرز آذربایجان می باشد. محدوده نقشه بين طول 36 درجه و 30 دقیقه تا  38 درجه شرقی  و عرض  37 تا  38 درجه شمالی قرار دارد.

چینه شناسی

قديمي ترين واحد سنگي در چهارگوش ميانه سنگهاي پركامبرين زيرين مي باشد كه داراي آندالوزيت، ميكاشيست، آمفيبوليت، مرمر و متاديابازي مي باشد كه سازند كهر به صورت ناهمساز بر روي آن قرار گرفته است و شامل اسيليت، ريوليت و توف مي باشد. نهشته هاي پركامبرين زيرين در مناطق جنوب تكان، جنوب غزلك، ني باقي و سفيدخان رخنمون دارد. 

 واحدهای كامبرين بالايي شامل سازندهاي بايندور، سلطانيه و باروت مي باشد. اين سازندها متشكل از ماسه سنگ شيل، دولوميت و كوارتز مي باشد. سازند لالون به صورت همساز بر روي سازند باروت قرار گرفته است. رسوبات اين سازندها در مناطق غرب فرخ بلاغ رخنمون دارد. 

سازندهاي لالون و ميلا متشكل از سنگ آهكهاي ترمز، شيل، كوارتز سفيد و سنگ آهكهاي خاكستري تا سفيد مي باشد. سازند درود به صورت ناهمساز بر روي سازند ميلا قرار گرفته است. نهشته هاي سازندهاي لالون و ميلا در مناطق شمال غرب گلي و رشته كوههاي بزگوش، رخنمون دارد. سازندهاي درود و روته به سن پرمين مي باشند. اين سازند تشكيل شده از كنگلومرا، سنگ آهك، دولوميت، ماسه سنگ، ديابازوماسه سنگهاي خاكستري همبري فوقاني روته با دولوميتهاي ترياس ناهمساز مي باشد. رسوبات اين سازندها در مناطق غرب سفيدخان برونزد دارد. 

مرز بالايي سنگ آهكهاي دولوميتي ترياس با سازند شمشك ناپيوسته مي باشد. رسوبات واحد سنگي ترياس در مناطق غرب گلي و شرق ميانه رخنمون دارد. 

واحد سنگي ژوراسيك داراي بازالتهاي اسپيلتي و سازند شمشك مي باشد. سازند شمشك از سنگ آهك و شيل تشكيل شده است، كنگلومراهاي كرتاسه به صورت ناهمساز بر روي سازند شمشك جاي گرفته اند. نهشته هاي سازند شمشك در مناطق غرب قزل آباد، رخنمون دارد. 

واحد سنگي كرتاسه متشكل از كنگلومرا، شيل آهكي و سنگ آهك مي باشد كه در مناطق شمال ديزج و گردنه شيلي رخنمون دارد. كنتاكت زيرين واحد سنگي ائوسن با كرتاسه ناهمساز و كنتاكت فوقاني ائوسن با اليگوسن به صورت ناپيوسته مي باشد. واحد سنگي ائوسن داراي دو سازند فجن و زيارت  مي باشدكه متشكل از ماسه سنگهاي قرمز و كنگلومرا، سنگ آهك داراي نوموليت و مارن مي باشد. واحد سنگي ائوسن داراي سنگ شناسي ريوليت، پيروكلاستيك، تراكي آندزيت، آندزيت و توفهاي اسيدي مي باشد. نهشته هاي ائوسن در مناطق جنوب بستان آباد، سيد كندي، اطراف ميانه، رشته كوههاي بزگوش و جنوب شراب لن رخنمون دارد. 

واحد سنگي اليگوسن داراي سنگ شناسي ريوليت و آندزيتي باشد. رسوبات اليگوسن در جنوب چپقلو، شمال شرق ميانه برونزد دارد. 

همبري فوقاني ميوسن با پلیئوسن ناهمساز و همبري تحتاني واحد سنگي ميوسن با اليگوسن به صورت ناپيوسته مي باشد. واحد سنگي ميوسن داراي سه سازند مي باشد كه متشكل از سازند قرمز پاييني، سازند قم و سازند قرمز بالايي است. 

سنگ شناسي ميوسن شامل:كنگلومرا، سيلت استون، ماسه سنگ، بازالت، آندزيت، توف، مارن، هورنبلند، مارن هاي داراي سيلت استون، كنگلومراهاي داراي ماسه سنگ، شيل وسنگهاي پيروكلاستيك مي باشد. 

نهشته هاي ميوسن در مناطق اطراف سرسكن، اطراف ميانه و بستان آباد رخنمون دارد. 

واحد سنگي پليئوسن متشكل از داسيتهاي سهند، اليوين بازالت و آندزيت مي باشد. واحد سنگي كواترنر به صورت ناهمساز بر روي پليئوسن جاي گرفته است. نهشته هاي پليئوسن در مناطق غرب بستان آباد، جنوب يانيك، جنوب چپغلو، شمال و جنوب امام چاي و غرب سعادت لو رخنمون دارد. 

نهشته های كواترنر شامل تراسهاي قديمي، تراسهاي جديد، سنگ آهكهاي فرشي ودشتهاي نمكي مي باشد كه در مناطق اطراف سراب، اطراف ميانه، اطراف بستان آباد و سرسكند رخنمون دارد. 

ضمائم پیوست
کلمات کلیدی
گزارش   
میانه   
منطقه جغرافیایی محتوا
آذربايجان شرقي/ ميانه
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور