ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-06 08:35:46.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش آغازین بررسی سازوکار فرونشست ها و خطرات ناشی از آن در دشت کبودرآهنگ، فامنین و همه کسی (استان همدان)

زمینی که زیستگاه آفریده های حکیمانه خالق تواناست، در چرخه تبدیل انرژی ها ی مختلف کنشها و واکنش های متفاوتی را جهت رسیدن به تعادل دینامیکی از خود بروز می دهد. در این ارتباط فعالیت هایی وجود دارند که سازوکار مخالف هم، این تعادل را برهم میزنند و باعث بروز پدیده های مختلفی همچون نشست زمین می شوند. همه این فرایندها بطور طبیعی در کتاب تاریخ زمین ثبت و ضبط شده اند. اما آنچه را که امروز شاهد هستیم، اگرچه شکل گیری کلیه فرایندها را بصورت بطئی نشان میدهد، ولی فعالیت موجودات زنده بخصوص انسان در مقیاس جهانی تاثیر محسوس و غیرقابل انکاری بر فرآینده های طبیعی داشته و باعث تشدید تغییرات محیطی شده است.