ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-06 08:13:09.0 | ویرایش: 2020-10-31 13:04:06.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش تحلیلی از فرونشست استان البرز

توصیف: حرکت رو به پایین رسوبات در زمین را فرونشست می نامند. یکی از مهمترین علل فرونشست افت سطح ایستابی و افزایش تنش موثر در رسوبات آبخوان است. مهمترین علت فرونشست در دشت هشتگرد، ویژگی های زمین شناسی سفره آب زیرزمینی و تاثیرپذیری آن از عوامل انسانی و شرایط آب و هوایی است. در این مطالعه به اهمیت شناخت گسل های پنهان موجود در منطقه و تاثیر آن بر رفتار کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی پرداخته شده است. در این گزارش به تحلیل فرونشست استان البرز پرداخته می شود.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
البرز/ كرج
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور