ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-06 08:13:09.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش تحلیلی از فرونشست استان البرز (1384 - 1396)

حرکت رو به پایین رسوبات در زمین را فرونشست می¬نامند. یکی از مهمترین علل فرونشست افت سطح ایستابی و افزایش تنش موثر در رسوبات آبخوان است. بوجود امدن فرونشست در یک دشت یا قسمتی از سطح زمین خساراتی را بر ساختارهای خطی و غیرخطی در سطح و زیر سطح زمین (شبکه راه ها، سیستم آب و فاظلاب شهری، ابینه های فنی و ساختمان ها) بوجود می آورد.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور