ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-06 08:07:18.0 | ویرایش: 2020-10-31 13:12:07.0 | دسته بندی: مخاطرات

پايش فرونشست در استان البرز به كمك فناوري تداخل سنجي راداري

در دﻫﻪ هاي اﺧﻴﺮ، ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه گﻴﺮي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻨـﺎوري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ترازﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴـﻖ، GPS و ﺗـﺪاﺧﻞ ﺳـﻨﺠﻲ راداري انجام شده است. منطقه مورد مطالعه در 60 کیلومتری باختر تهران در استان البرز قراردارد که از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎر زمین شناسی شامل دو محدوده کاملا مجزا است. در این گزارش به فرونشست زمین در استان البرز با استفاده از فناوری رادار پرداخته می شود.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور