ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-06 08:07:18.0 | دسته بندی: مخاطرات

پايش فرونشست در استان البرز به كمك فناوري تداخل سنجي راداري تصاوير Sentenel-1A

با بياني ساده سنجش از دور را مي توان فناوري كسب اطلاعات و تصويربرداري از زمين با استفاده از تجهيزات هوانوردي مانند هواپيما، بالن و يا تجهيزات فضائي مانند ماهواره ناميد. استفاده ازتصاوير ماهواره اي كاربرد گسترده و مزيت هاي فراواني دارد كه از جمله مي توان به تصويربرداري در نواحي مختلف طيف الكترومغناطيسي، داشتن ديد وسيع جهت مطالعه پديده هاي بزرگ مقياس ، تكرار زماني و قدرت تفكيك زميني متنوع و متناسب با اهداف مطالعاتي مورد نظر و تصويربرداري از نواحي صعب العبور اشاره نمود. امروزه سنجش از دور در زمينه هاي علمي و تحقيقاتي كاربرد گسترده اي دارد كه از آن جمله مي توان به علوم زمين شناسي، معدن، جغرافيا، هواشناسي، كشاورزي و ... اشاره كرد. بدون شك استفاده از اين فناوري نه تنها سرعت انجام مطالعات را بيشتر مي كند، بلكه از لحاظ دقت، زمان، هزينه و نيروي انساني نيز بسيار باصرفه تر است.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور