ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-24 09:01:35.0 | ویرایش: 2020-08-24 09:01:39.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران رودخانه نکا

سرشاخه هاي نکارود به صورت سرشاخه های کوچک ولی پرتعداد از ارتفاعات جنوبی سرچشمه گرفته و از پیوند مجموع آنها رودخانه نكا با روند روند تقريبي خاوري باختري شکل می گیرد. بيش از ورود نكا به محدوده شهري، دو رودخانه دلگشا ورود آب نیز به اين رودخانه متصل مي گردند.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ نكا
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور