ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-23 11:04:16.0 | ویرایش: 2020-09-01 12:37:53.0 | دسته بندی: مخاطرات

تحلیل وضعیت ژئومکانیکی بلوک سنگی در منطقه دروازه قرآن شیراز ( استان شیراز )

پس از بارشهای نوروز1398 در شهر شیراز که سبب جاری شدن سیل در ورودی شمالی شهر (دروازه قرآن) شد و خسارتهای جانی و مالی به دنبال داشت، توجه به مخاطرات طبیعی در شهر افزایش یافت. به دنبال آن، وجود بلوک سنگی در بالای ارتفاعات مشرف به دروازه قرآن سبب بروز نگرانیهایی در مورد سقوط آن و ایجاد آسیبهای جانی و مالی در منطقه گردشگری خواجوی کرمانی شد. با بررسیهای میدانی تصمیم گرفته شد تا شاخصهای مکانیکی توده سنگی برای ارائه راهکارهای مناسب به منظور مهار و برداشت بلوک سنگی محاسبه شود. بر این اساس، محاسبه رده-بندیهای مهندسی سنگ از جمله RMR ، GSI ، Q و RMi در دستور کار قرار گرفت. سرانجام پیشنهاد گردید توده سنگی بوسیله بتن مگر یا کابل مهار گردد و سپس نسبت به برداشت آن به روش نعل و پارس اقدام شود. بدیهی است در زمان برداشت باید موارد ایمنی در پایین دست رعایت شود.

منطقه جغرافیایی محتوا
فارس/ شيراز
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور