ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-23 10:54:58.0 | ویرایش: 2020-10-31 11:08:26.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش مقذماتی زلزله های 21 مرداد ماه 1391 – ورزقان – اهر (2/6 = Mn، 0/6 = Mn)، استان آذربایجان شرقی

نتيجه ي برخورد پوسته هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وسيع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرز ه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرزه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. دو زمینلرزه پیاپی در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه 1391 مناطق اهر، ورزقان و هریس را به لرزه درآورد. اولین زمینلرزه با بزرگاي Mn=6.2 در مختصات دستگاهی495/38 درجه ي عرض شمالی و658/46 درجه ي طول خاوري مناطق نامبرده را لرزاند حداکثر شتاب ثبت شده ي این زمینلرزه در حدود 428 بر مجذور ثانیه ثبت شده است. دومین زمینلرزه با فاصله حدود 10 کیلومتر با بزرگای Mn=6.0 در مختصات دستگاهی 449/38 درجه ي عرض شمالی و 731/46 درجه ي طول خاوري به وقوع پیوست. بر مبناي تقسیم بندي لرزه زمین ساختی ایران توسط نوگل سادات پهنه ي مورد بررسی در این گزارش در ایالت لرزه زمین ساختی سبلان جای می گیرد.

منطقه جغرافیایی محتوا
آذربايجان شرقي/ تبريز
نویسنده
1علیرضا رضایی
2نوشین اقابابازاده