ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-23 10:54:58.0 | ویرایش: 2020-08-23 10:55:06.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش مقذماتی زلزله های 21 مرداد ماه 1391 – ورزقان – اهر (2/6 = Mn، 0/6 = Mn)، استان آذربایجان شرقی

ﻫﺪف اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻠﻲ داده ﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ اﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ي ﺑﺎﻧﻚ داده ﻫﺎي ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ؛ ﺑﻬﺮ ه ﺑﺮداري از ﻛﻠﻴﻪ ي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦﮔﺰارش ﺑه ﻮﻳﮋه در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲرﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي دوره ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ اي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي، ﺑﺎ دادن ﻣﺮﺟﻊ آزاد، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .