ثبت شده توسط الهام مهربانی | ثبت: 2020-08-19 12:45:58.0 | ویرایش: 2021-05-18 23:20:50.0 | دسته بندی: مخاطرات

شناسایی و انتخاب محدودهی ساختگاه مناسب برای جابجایی واحدهای مسکونی آسیب دیده بر اثر زمینلغزش روستای بیانلو (خوی - استان آذربایجان غربی)

بنا به درخواست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور بررسی و مطالعه زمین لغزش بیانلو در نزدیکی شهر خوی انجام گردید. بر اساس مشاهدات صحرایی و روزمینی زمینلغزش مذکور از نوع چرخشی و با سرعت حرکتی متوسط تا آهسته ارزیابی میگردد. این زمینلغزش موجب خسارت در این روستا می شود. این مناطق بر پایه ویژگیها و شرایط زمین شناسی- زمین شناسی مهندسی و زمین ساختی پیشنهاد دادهشده اند، دو منطقه مناسب در بافت کنونی روستای بیانلو برای اسکان کوتاه مدت تا میان مدت پیشنهاد میشوند. یکی از این دو منطقه در ناحیه شمال تا شمال باختری روستا و دیگری درناحیه جنوب خاوری آن پیشنهاد شده است. این مناطق از دیدگاه زمین شناسی تراسهای رودخانه ای میباشند.

منطقه جغرافیایی محتوا
آذربايجان غربي/ خوي
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور