ثبت شده توسط الهام مهربانی | ثبت: 2020-08-19 12:35:06.0 | ویرایش: 2021-12-06 23:04:20.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش مقدماتی زمینلرزه ی 20 فروردین ماه 1392 شنبه (Mw 6/2) شهرستان دشتی، استان بوشهر

زمینلرزه ي 20 فروردین ماه 1392 شُنبه نخستین جنبش نیرومند لرزه اي (تار یخی و عهد حاضر ) ،(Mw: 6/2 ) زمین است که تاکنون رو مرکز مهلرزه اي این رویداد را تا شعاع 50 کیلومتري تحت تأثیر قرار داده است. شوربختانه این رویداد منجر به 37 کشته و زخمی شدن 1100 تن از هم میهنانمان در پهنه ي مهلرزه اي زمینلرزه گردید. زمینلرزه به شهر شُنبه و روستاهاي درویشی، کردلان، اسلام آباد، امام آباد، چاهک و... آسیب هاي فراوانی وارد نمود. خسارت هاي سنگین و در حجم نسبتاً زیاد در سازه هاي مسکونی غیر مهندسی مناطق یاد شده که با بهره گیري از مصالح نامناسب سنگی- خشتی و بلوك هاي سیمانی بدون پی ساخته شده بودند وارد آمد، در مقابل سازه هاي عمرانی و مسکونی که با رعایت حداقل اصول مهندسی احداث شده بودند، آسیب هاي جزئی دیدند و یا بدون هیچگونه تخریبی، پایدار باقی ماندند. رسم پهنه هاي هم شدت این زمینلرزه (مقیاس 98EMS)، اثر کاهندگی شدید به همراه بازشدگی پربندهاي شتاب به سمت جنوب را نشان می دهد. بیشینه شدت پهنه ي رومرکز می باشد که در شهر شُنبه روي داده است و با دور شدن از این شهر، از شدت زمینلرزه نیز Io=VIII مهلرزه اي کاسته می شود.

کلمات کلیدی
زلزله   
منطقه جغرافیایی محتوا
بوشهر/ دشتي
نویسنده
1علیرضا رضایی
2نوشین اقابابازاده