ثبت شده توسط الهام مهربانی | ثبت: 2020-08-19 12:30:54.0 | دسته بندی: زمین لرزه

زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﻫﺎ در زاﮔﺮس: گزارش مقدماتی زمینلرزه¬ی 29 مهرماه 1384 سرخون (ML5/0) بخش میانکوه شهرستان اردل استان چهارمحال بختیاری

اين گزارش بر مبناي مشاهدات صحرايي و بانك داده هاي مرتبط در پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ايران به نگارش درآمده است كه از نظر مقياس مطالعه مي باشد. (near regional investigation) خطر، در مرحله مطالعات منطقه¬اي آسيب وارده ،(Earthquake Hazard) اين نوشتار بر مبناي ديدگاه خطر زلزله به مناطق مسكوني و پديده هاي زمين شناختي حاصل از رويداد زلزله را تفسير نموده و مسير پژوهش هاي تفصيلي آينده را ترسيم مي نمايد.