ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-08-19 09:50:51.0 | ویرایش: 2020-08-22 07:57:35.0 | دسته بندی: مخاطرات

مطالعه و بررسی مکانیک خاک ناپایداری دامنه ای دربندسر به منظور ارائه روش پایداری

بارشهای بهاری و بویژه اردیبهشت ماه 8931 در گستره شمشک و دربندسر، موجب رخداد زمینلغزش و بسته شدن مسیر میگون به دربندسر در ورودی دربندسر شد. با بررسی های انجام شده مشخص گردید دامنه مورد نظر پیشتر شاهد لغزش بوده است و از این رو زمین لغزش فعلی یک رخداد ثانویه است. بررسی های مکانیک خاکی نشان داد خاک در رده SC رس سیلتی در رده بندی یونیفاید قرار دارد. براساس دادههای به دست آمده نیاز است برای پیشگیری از لغزشهای آینده، دیوار حائل (سازه نگهبان) در امتداد دامنه ساخته شود.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
تهران/ شميرانات
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور