ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-17 12:52:51.0 | ویرایش: 2020-08-17 12:52:53.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی و تجزیه و تحلیل رویداد سنگ لغزش نوجان، جاده کرج - چالوس استان البرز

از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و مخاطرات جاده های کوهستانی همواره با چالش های فراوانی روبرو هستند که یکی از مهمترین آنها انواع ناپایداریهای دامنهای است که هر ساله سبب آسیبهای مالی و انسانی نسبتا زیادی در کشور میگردد. جاده کرج – چالوس، به عنوان یکی از مهمترین و قدیمیترین راههای ارتباطی شمال کشور است که با توجه به قدمت آن، دیدگاههای مهندسی کمتری در آن به کار گرفته شده است.

نویسنده
1نوشین اقابابازاده
2علیرضا رضایی