ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-15 13:53:26.0 | ویرایش: 2020-08-16 13:21:40.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی مقدماتی و ارزیابی جانمایی ساختگاه جدید روستای حسین¬آباد کالپوش، شهرستان میامی، استان سمنان

پیرو درخواست مدیریت بحران استان سمنان در فروردین ماه سال 98 در خصوص بازدید از رویداد زمینلغزش در منطقه حسین آباد کالپوش، تیمی متشکل از کارشناسان گروه مخاطرات سازمان زمین شناسی به منظور بررسی علت رخداد و سازوکار حرکت توده لغزشی به منطقه اعزام شدند که نتیجه آن منجر به تهیه گزارش 98 شد و به استانداري و مسئولین -03- "بررسی و تحلیل مقدماتی زمینلغزش حسین آباد کالپوش" مورخ 4 مربوطه استان سمنان ارائه گردید. بر مبناي این گزارش رخداد زمین لغزش بررسی و آسیبهاي وارد شده به واحدهاي مسکونی، سازههاي عمرانی و شریانهاي حیاتی مشخص گردید، همچنین علل وقوع رویداد زمینلغزش بر مبناي مشاهدات صحرایی ارائه شد و علل یابی دقیق آن منوط به مطالعات تکمیلی (ژئوتکنیک و ژئوفیزیک) گردید.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
سمنان/ ميامي
نویسنده
1نوشین اقابابازاده