ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-08-15 13:15:02.0 | ویرایش: 2020-08-16 10:51:12.0 | دسته بندی: مخاطرات

تحلیل مقدماتی رویداد زمین لغزشهاي 22 فروردین ماه 1399 ، منطقه دربند استان تهران (شمال تهران)

از دیدگاه زمین شناسی مهندسی، زندگی شهري و روستایی در تهران به عنوان یکی از پرجمعیت ترین پایتختهاي جهان، بدون بهره گیري از یک الگوي توسعه مناسب، موجب افزایش ریسک میگردد. ساخت و سازهاي صورت گرفته در حریم گسلها، مکانهاي پرشیب، حاشیه رودخانهها، دهانه درهها و ساختگاههاي ناپایدار، شاهدي بر این مدعاست. توسعه سامانههاي شهري مدرن در مناطق پرشیب در پهنهي شمالی شهر تهران از جمله مسائل حائز اهمیت در زمین شناسی مهندسی است که بایستی قبل از وقوع هرگونه مخاطراهاي، مورد توجه ویژه قرار گیرد.