ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-08-15 13:09:31.0 | ویرایش: 2020-08-16 13:19:16.0 | دسته بندی: مخاطرات

اثرات زمینلغزشها، معیارهای ابتکاری کاهش آثار زمینلغزش بر محیط طبیعی

زمينلغزش ها بر محيط طبيعي زمين تاثير مي گذارند كه از آن جمله اثرات آن بر 1 - پيكرشناسي سطح خشكي و بستر دريا 2- جنگل ها و علفزارها و 3- سكونتگاه هاي جوامع بومي گياهي و جانوري است . اثرات پيكرشناختي خود بخشي از فرايند كلي افت ارتفاع سطح زمين در اثر عملكرد فرسايش و حركت توده اي مواد به شمار مي آيند . اثرات زمينلغزش بر پوشش گياهي و حيات وحش بسيار منفي است و در برخي موارد وضعيتي فاجعه بار ايجاد مي كند . با اين وجود پيامدهاي ناگوار زمينلغزش بر جو امع گياهي و جانوري در طبيعت محلي بوده و به گونه ها امكان مي دهد در طول زمان به حيات خود ادامه دهند . ممكن است در بلند مدت زمينلغزش ها حتي اثرات مثبتي بر زيستگاه هاي گياهي و جانوري داشته باشند.در نزدیکی شهر خوی بازدیدی در تاریخ ۲۰ و ۲1 مهر ماه 1398 از این مناطق انجام گردید.