ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-08-15 13:02:29.0 | ویرایش: 2020-08-16 13:31:55.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی زمینلغزش روستای کفچرین و شناسایی و تحلیل وضعیت ساختگاه پیشنهادی برای جابجایی ساختمانهای آسیب دیده روستا خوی- استان آذربایجان غربی

بنا به درخواست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور و بررسی و ارزیابی زمینلغزش روستای کفچرین و ساختگاه پیشنهادی به جهت جابجایی واحدهای آسیب دیده روستای یاد شده در نزدیکی شهر خوی بازدیدی در تاریخ ۲۰ و ۲1 مهر ماه 1398 از این مناطق انجام گردید.

منطقه جغرافیایی محتوا
آذربايجان غربي/ خوي
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور