ثبت شده توسط الهام مهربانی | ثبت: 2020-08-11 23:20:56.0 | ویرایش: 2020-10-31 11:06:24.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش سریع زمینلرزه ی قشم، خلیج فارس

نتيجه ي برخورد پوسته هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وس يع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرز ه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرزه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. زمينلرزه ي قشم با بزرگاي9/5 در مقياس امواج محلي در تاريخ ششم آذرماه 1384 به وقوع پيوست.پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله رومركز اين زمين لرزه را 44 كيلومتري باختر قشم و 57كيلومتري جنوب باختري بندرعباس با بزرگاي Mb=62 در مقياس امواج دروني زمين در مقياس امواج دروني زمين 2686 عرض شمالي و 5583طول شرقي ثبت نموده است،ژرفاي كانوني اين زمين لرزه 10 كيلومتر مي باشد که تا هنگام نگارش اين گزارش بيش از 400 پس لرزه ثبت گردیده است. اين منطقه بدليل مجاورت در مرز صفحات ايران و صفحه عربي هم واره يك منطقه لرزه خيز بوده است، لرزه خيزي اين ناحيه از زاگرس تبعيت مي نمايد . در زاگرس گسلش با ساز و كار معكوس تا راندگي است و اين در حالي است كه اين گسلش را به علت عملكرد حالت پلاستيكي نمك هرمز و همچنين نهشته هاي تبخيري دوران سوم در بعضي مناطق نمي توان بر روي زمين ديد .

کلمات کلیدی
زلزله   
منطقه جغرافیایی محتوا
هرمزگان/ قشم
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور