ثبت شده توسط الهام مهربانی | ثبت: 2020-08-11 23:20:56.0 | ویرایش: 2020-08-19 14:02:13.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش سریع زمینلرزه ی قشم، خلیج فارس

ﻫﺪف اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻠﻲ داده ﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ اﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ي ﺑﺎﻧﻚ داده ﻫﺎي ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ؛ ﺑﻬﺮ ه ﺑﺮداري از ﻛﻠﻴﻪ ي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦﮔﺰارش ﺑﻮﻳﮋه در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲرﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي دوره ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ اي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي، ﺑﺎ دادن ﻣﺮﺟﻊ آزاد، ﻣﻲ¬ﺑﺎﺷﺪ .

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور