ثبت شده توسط ملیحه سادات فاضلی | ثبت: 2022-04-16 02:22:33.0 | دسته بندی: گزارش های آماری مواد معدنی

گزارش وضعیت آماری گچ در ایران، شماره 2 (1400)

گزارش پيش رو به بررسي آماري وضعيت گچ در ايران در توالي زنجيره تأمين اين ماده معدني پرداخته است.

کلمات کلیدی
نویسنده
1ملیحه سادات فاضلی