ثبت شده توسط ملیحه سادات فاضلی | ثبت: 2022-04-12 04:06:57.0 | دسته بندی: گزارش های آماری مواد معدنی

گزارش وضعیت آماری مس در ایران، شماره 5 (1400)

گزارش پيش رو به بررسي آماري وضعيت مس در ايران در توالي زنجيره تأمين اين ماده معدني پرداخته است.

کلمات کلیدی
مس   
نویسنده
1ملیحه سادات فاضلی