ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-02-19 00:00:35.0 | دسته بندی: 100K

گزارش زمین شناسی نقشه 1:100.000 یاسوکند (قجور)

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 یاسوکند (قجور) به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
كردستان/ بيجار
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور