ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-02-12 00:00:18.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمین شناسی 100000: 1 فردوس

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 فردوس به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان رضوي/ گناباد
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور