ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2021-12-06 00:05:30.0 | ویرایش: 2021-12-06 00:35:20.0 | دسته بندی: اطلس علوم زمین و معدن

نقشه زمین شناسی اقتصادی-معدنی شهرستان فهرج

از آنجا که مواد معدنی زیربناي هر جامعه اي را تشکیل می دهد و با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشري به موادخام اولیه اکتشاف مواد معدنی و شناخت پتانسیل هاي بالقوه معدنی براي هر منطقه اي امري ضروري است ، لذا شناسایی مواد معدنی از مهمترین و پایه اي ترین مراحل در عملیات فرآوري مواد معدنی ا ست و رعایت دستورالعمل ها و استانداردهاي مربوط به این موضوع اهمیت ویژه اي دارد. اما آنچه مسلم است براي تحقق این امر از یک سو باید زیرساخت هاي جذب سرمایه گذاري در شهرستان فراهم شود و از سوي دیگر با تهیه اطلس مواد معدنی شرایط براي جذب سرمایه گذاران در بخش معدن فراهم شود . لذا می طلبد براي برآورد دقیق تر منابع معدنی شهرستان فهرج به کمک دستگاه هاي مرتبط اقدام به یک مطالعه سیستماتیک کرد به طوري که کل شهرستان را در قالب یک طرح مشخص اکتشاف مواد معدنی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی تعریف نماییم. این گام باعث می شود که چشم انداز آینده شهر ستان دربخش معدن تا حدودي مشخص گردد و بعد از آن بخش خصوصی با رغبت بیشتري اقدام به سرمایه گذاري در این بخش می نماید.

منطقه جغرافیایی محتوا
كرمان/ فهرج
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور