ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-10-09 01:46:09.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمین شناسی برگه 1:100.000 دربند

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 دربند به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
دربند   
منطقه جغرافیایی محتوا
كرمان/ كرمان
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور