ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-09-12 00:29:23.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمین شناسی برگه 1:100.000 تخت سلیمان

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 تخت سلیمان به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور